Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kpedu Luovi Osao Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lappia

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Osana ammatillisia opintoja koulutuksen järjestäjä voi järjestää opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia opintoja. Nämä opinnot nimetään opiskeluvalmiuksia tukeviksi opinnoiksi. Niiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle edellytykset tutkintokoulutukseen osallistumiseen tai osaamisen osoittamiseen näytössä tai muulla tavoin.

Opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin maahanmuuttajalle kannattaa sisällyttää suomen kielen tukea, jotka lähtevät opiskelijan tarpeesta. Jos opinnot järjestetään moniammatillisesti tai muun kuin opiskelijan oman ammatillisen opettajan toimesta, kannattaa tehdä yhteistyötä maahanmuuttajaopiskelijan ammatillisten aineiden opettajien kanssa. Oppimisvalmiuksia tukevien henkilöiden kannattaa pyytää opiskelumateriaali lähdeaineistoineen käyttöönsä. Tämä korostuu varsinkin monialaisessa ohjauksessa.

 

Toisesta kulttuurista muuttaneiden henkilöiden kohdalla opiskelijan lähtötasoa voi olla hankala selvittää esimerkiksi matemaattisissa aineissa. Matematiikan tehtävät tulee tehdä niin, ettei kieli vaikeuta tehtävien suorittamisessa. On myös muistettava, että eri maissa matematiikkaa painotetaan eri tavoin.

Maahanmuuttajalle saattaa esimerkiksi geometrisen muodot olla vieraita. Myös mittaaminen ja suhdelukumuutokset voivat vaikeuttaa ammatillisten aineiden ymmärtämistä.

Opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa on hyväksi havaittuja käytänteitä:

  • opintojen alkuun kannattaa sijoittaa orientaatiojaksolle oppimisvalmiuksia tukevat opinnot
  • tukea kannattaa olla tarjolla koko opintojen ajan
  • maahanmuuttajaopiskelijat tarvitsevat yleensä kielellisen tuen lisäksi ohjausta matematiikassa ja tietotekniikassa sekä työelämävalmiudessa
  • mikäli tukea järjestetään ryhmämuotoisesti, kannattaa hyödyntää työpajamallia. Ryhmämuotoisessa tuen antamisessa ryhmäytymiseen kannattaa panostaa.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot ovat ammatillisen koulutuksen laissa (531/2017) 63 §